Nr 1 wśród 65 pensjonatów/zajazdów w lokalizacji Liptowski Mikułasz
Nr 1 wśród 46 restauracji w lokalizacji Liptowski Mikułasz
TREND TOP PENZION na Slovensku za rok 2011 - 2020
Liptovská hviezda 2015 - 2022 ***

Warunki ogólne

Pensjonat/Emerytura Drak

Postanowienia wstępne

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków (zwanych dalej „OWU”) są prawa i obowiązki regulujące stosunek umowny pomiędzy operatorem emerytury a jego klientami. Niniejsze OWH dotyczą rezerwacji online usług zakwaterowania świadczonych przez operatora emerytury, korzystania z systemu rezerwacji online operatora emerytury, warunków płatności i anulowania rezerwacji online dokonywanych przez klientów za pośrednictwem strony internetowej emerytury, a także wszystkich innych praw i obowiązków wynikających z ze stosunku prawnego wynikającego z rezerwacji online. Zamawiając usługę poprzez rezerwację online, klient potwierdza, że ​​zgadza się z OWH i w tej chwili są one dla niego wiążące. Operator emerytury zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWU, przy czym zmiana OWU obowiązuje od dnia ich opublikowania na stronie internetowej operatora emerytury.

Określenie warunków

Na potrzeby niniejszych OWH:

Klientem jest każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, uprawniona do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawiera z emeryturą umowę o świadczenie usług lub przesyła do emerytury wiążące zlecenie.

Emerytura to emerytura Drak, która jest obsługiwana przez firmę

PROJEKT PDMM, s. r. o., IČO: 36758817, z siedzibą: Krivá 1, Bratysława, wpis do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I., sekcja S r o, numer wpisu 25487/B

Usługą są wszelkie usługi świadczone przez pensjonat, w szczególności usługi noclegowe, gastronomiczne, wellness i kongresowe.

Wypłata w dniu zaksięgowania środków na koncie prowadzącego emeryturę poprzez przejęcie u kasjera, wzgl. moment, w którym emerytura otrzyma możliwość dysponowania wypłaconymi środkami

Uszkodzenie to rzeczywiste uszkodzenie i utracony zysk. Faktyczna szkoda jest rekompensowana gotówką, chyba że strony postanowią inaczej.

Kontrahentem jest emerytura lub klient.

Zawarcie umowy

Umowa oznacza umowę między emeryturą a klientem o świadczenie usług. Zawierając umowę emerytura zobowiązuje się świadczyć klientowi usługi w uzgodnionym zakresie i jakości, a klient zobowiązuje się do zapłacenia emerytury uzgodnionej ceny oraz wyrównania wszelkich szkód powstałych z winy klienta w związku z korzystaniem z usług. Umowę tworzy się poprzez potwierdzenie zamówienia - rezerwację klienta przy pensjonacie, natomiast potwierdzenia można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub pisemną. Jeżeli usługi emerytury zostały zlecone klientowi przez osobę trzecią, stroną umowy jest osoba trzecia w stosunku do renty, z wyjątkiem prawa do odszkodowania za szkody poniesione z winy klienta, o ile w tym przypadku, gdy klient jest bezpośrednio zobowiązany do zapłaty emerytury. W przeciwnym razie umawiającymi się stronami są emerytura i klient.

Rezerwacja

Dokonując rezerwacji on-line, klient ma możliwość wyszukania aktualnej dostępności miejsc noclegowych w pensjonacie według wymagań określonych w formularzu rezerwacyjnym. Dokonując rezerwacji online, klient wypełnia wszystkie obowiązkowe dane, takie jak początek i koniec pobytu, rodzaj pokoju czy dodatkowe usługi, a następnie uzupełnia dane identyfikacyjne swojej osoby, aby umowa mogła zostać zawarta. Potwierdzając rezerwację / wiążące zamówienie /, klient zobowiązuje się do dokonania płatności za zamówioną usługę. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych od klienta i potwierdzeniu rezerwacji, pensjonat prześle klientowi potwierdzenie otrzymania wiążącego zamówienia z numerem rezerwacji. Nadany numer rezerwacji służy jako dane identyfikacyjne do płatności, wprowadzenia zmian lub anulowania rezerwacji i potwierdzenia w momencie przyjazdu.

Warunki płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny za wykonane usługi, przy czym powyższe dotyczy również usług świadczonych przez pensjonat osobom trzecim na wyraźne życzenie klienta. Ceny podane w cenniku emerytury są ostateczne i zawierają również podatek VAT. Cenniki nie zawierają podatków i opłat lokalnych, ani opłaty za pobyt zwierzęcia. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za zarezerwowany przez siebie pobyt przy rezerwacji online w całości przy rezerwacji online kartą kredytową lub kartą kredytową lub przelewem bankowym. Potwierdzając rezerwację, klient wyraża zgodę na dokonanie pełnej zapłaty za zarezerwowany pobyt na rzecz operatora emerytalnego i uprawnia operatora do przyjęcia tej płatności. Całkowita cena pobytu jest pobierana z rachunku bankowego prowadzącego emeryturę. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie operator emerytury potwierdzi realizację zamówienia na adres e-mail klienta, potwierdzając je lub wysyłając kolejne powiadomienie do klienta. Rezerwację uważa się za gwarantowaną przez pensjonat w momencie zapłaty ceny za pobyt w całości i dostarczenia e-maila o realizacji zamówienia poprzez jego potwierdzenie. O ile nie uzgodniono inaczej, pensjonat wystawi dowód wpłaty niezwłocznie po zapłaceniu ceny za pobyt i przekaże go klientowi na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza zamówienia. Po zakończeniu pobytu klienta, w dniu jego wyjazdu, odp. najpóźniej w ciągu 14 dni zostanie wystawiony dokument podatkowy - faktura, w której klient zostanie obciążony zamówionymi i wykorzystanymi usługami emerytury. Faktura musi zawierać wszystkie wymagania określone przez prawo Nie. 222/2004 Coll. o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami. Jeżeli klient korzystał z innych usług oprócz usług opłaconych z góry przy rezerwacji online, zobowiązuje się do ich zapłaty najpóźniej w dniu opuszczenia emerytury gotówką lub bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej lub kredytowej. Płatności kartą kredytową lub debetową można dokonać przed i po skorzystaniu z usług, na podstawie podanych przez klienta danych niezbędnych do dokonania płatności. Podając dane do płatności kartą kredytową lub debetową, klient wyraża zgodę na ich użycie. Emerytura ma prawo dodatkowo obciążyć kartę kredytową lub debetową za różnice, które zostaną stwierdzone po jej wyjeździe / np. Konsumpcja, odszkodowanie itp. / Na co klient bezwarunkowo się zgadza. Emerytura ma obowiązek poinformować klienta drogą mailową o ewentualnym dodatkowym rozliczeniu różnic z karty kredytowej lub płatniczej klienta oraz przyczynach takiego dodatkowego osada.

Usługi zakwaterowania

Pensjonat jest zobowiązany do udostępnienia klientowi zarezerwowanych pokoi od godziny 15.00 w umówionym dniu przyjazdu. Jeśli klient i emeryt uzgodnili to wcześniej na piśmie, ma on prawo oddać pokój przed godziną 15:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient jest uprawniony do wydania określonego pokoju tylko wtedy, gdy wcześniej wyraził zgodę na piśmie z emeryturą. Klient zobowiązany jest opuścić i oddać pokój w umówionym dniu wyjazdu nie później niż do godziny 10.00 w uzgodnionym dniu wyjazdu, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej. W przypadku nieterminowego dostarczenia pokoju emerytura ma prawo obciążyć klienta 50% ceny noclegu ustalonej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeżeli pokój nie zostanie wydany nawet przed godziną 15:00, emerytura ma prawo obciążyć klienta 100% ceny noclegu ustalonej zgodnie z obowiązującym cennikiem, bez prawa do korzystania z pokoju i usług związanych z noclegiem. Jeśli klient nie przybędzie w umówionym dniu przyjazdu do godziny 22.00. emerytura ma prawo pozostawić zarezerwowane pokoje innemu klientowi. Niezwłocznie po przekazaniu kluczy do pokoju klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia wnętrza pokoju oraz zgłoszenia ewentualnych braków, uszkodzeń lub zastrzeżeń w recepcji pensjonatu. W przypadku, gdy po zakończeniu pobytu klienta renta stwierdzi uszkodzenie pokoju, jego wyposażenia wnętrza lub brakujące części, klient jest zobowiązany do wyrównania emerytury za rzeczywistą szkodę w całości. Pobyt klienta w pensjonacie reguluje regulamin zakwaterowania, który jest dostępny w recepcji hotelu. Zasady zakwaterowania są wiążące dla klienta.

Zmiana lub anulowanie rezerwacji, brak przyjazdu

Opłaty za anulowanie

Wszelkie zmiany w rezerwacji online przez klienta można dokonać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres operatora info@penziondrak.sk, telefonicznie pod numerem: +421 918 378 207 lub pisemnie na adres pocztowy: Demänová 478, Liptovský Mikuláš. Żądając zmiany rezerwacji online, klient zobowiązany jest zawsze podać imię i nazwisko oraz adres podany w rezerwacji online. Jeśli klient zażąda zmiany rezerwacji online, której nie można spełnić ze względu na przepustowość lub inne przyczyny operacyjne, operator emerytalny nie jest zobowiązany do spełnienia prośby klienta o zmianę rezerwacji online, a klientowi nie przysługują odszkodowania ani jakiekolwiek inne świadczenie przez operatora renty z uwagi na brak możliwości zmiany rezerwacji online. W przypadku rezygnacji klienta i rezygnacji z zamówionych usług lub w przypadku częściowego wycofania się klienta i częściowej rezygnacji z zamówionych usług, rencie przysługuje odszkodowanie w postaci opłaty za rezygnację, która jest określana jako procent ceny usług w zależności od czasu od rezygnacji z planowanego rozpoczęcia świadczenia usług. O ile nie uzgodniono inaczej między emeryturą a klientem, obowiązują następujące opłaty za anulowanie ustalone na podstawie ceny usług:

  • Anulowanie na 15 - 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług stanowi kwotę opłaty za anulowanie …… .,50% szacowanej ceny całkowitej
  • Anulowanie na 7 - 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług stanowi kwotę opłaty anulacyjnej …… ..70% szacowanej ceny całkowitej
  • Anulowanie 6 lub mniej dni przed planowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług stanowi kwotę opłaty za anulowanie ……. 100% szacowanej ceny całkowitej

Wysokość opłaty anulacyjnej obowiązuje nawet wtedy, gdy klient nie dokona określonej czynności prowadzącej do rezygnacji z zamówionych usług, ale faktycznie nie rozpoczyna pobytu. W przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub w przypadku częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub nie wjazdu klienta na zarezerwowany pobyt w wyjątkowych przypadkach (choroba, śmierć, klęska żywiołowa itp.) operator emerytury jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do wniesienia opłaty anulacyjnej na podstawie przedłożenia wiarygodnych dowodów wskazujących na poważną przyczynę odstąpienia klienta od umowy i odwołania rezerwacji lub częściowego odstąpienia od umowy klient i częściowe anulowanie rezerwacji lub nie przybycie klienta na zarezerwowany pobyt. Potwierdzając zamówienie i wyrażając zgodę na niniejsze OWU, klient zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że operator emerytalny jest uprawniony w przypadku odstąpienia od umowy i anulowania lub częściowego odstąpienia od umowy oraz częściowego anulowania lub niedojazdu do jednostronnego potrącenia roszczenia klienta z tytułu zwrotu zapłaconej ceny pobytu przy dokonywaniu rezerwacji pobytu on-line w stosunku do roszczenia operatora renty o zapłatę opłaty za anulowanie rezerwacji w wysokości określonej w niniejszych OWU w wysokości, w której roszczenia te nakładają się, przekraczającej wzajemną wartość kredytu klient i operator emerytury na rzecz klienta przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy klienta, z którego została zapłacona cena pobytu przy rezerwacji pobytu online. Jeżeli taka informacja nie jest znana operatorowi emerytury, na numer konta, o którym klient informuje operatora renty przy rezygnacji z pobytu, w ciągu 30 dni roboczych od dnia następującego po odstąpieniu klienta od umowy i anulowaniu lub częściowym odstąpieniu od umowy oraz częściowa anulacja lub brak wejścia na pokład. Opłaty bankowe związane ze zwrotem ceny pobytu klienta ponosi klient.

Przepisy szczególne

W przypadku specjalnych życzeń klienta lub zainteresowania rezerwacją usług dodatkowych, klient jest uprawniony do kontaktu telefonicznego z recepcją operatora pensjonatu pod numerem: +421 918 378 207, e-mail: info@penziondrak.sk

Prywatność

Potwierdzając rezerwację, klient przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe podane podczas dokonywania rezerwacji on-line są przetwarzane zgodnie z §10 ust. 122/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami. Potwierdzając rezerwację, klient przekazuje operatorowi zgodnie z ustawą nr. 122/2013 w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów z późniejszymi zmianami, wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, za pomocą których dane są przekazywane klientom przy rezerwacji online (w zakresie imię, nazwisko, e- poczta, numer telefonu), w celach marketingu bezpośredniego (oferowanie usług firmowych, przesyłanie ogłoszeń biznesowych oraz informowanie o wydarzeniach marketingowych w formie wiadomości e-mail, w tym obsługa krótkich wiadomości tekstowych). W szczególności Klient wyraża zgodę na to, że prowadzący emeryturę może samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionego pośrednika utrwalać dane osobowe w formie elektronicznej w celu przechowywania i gromadzenia danych osobowych w formie pisemnej i elektronicznej, zorganizowane, używane i wykorzystywane do celów określonych w niniejszym paragrafie. Klient przyjmuje do wiadomości, że operator emerytury przetwarza podane dane, wypełniając dane podczas rezerwacji online i przechowuje je przez okres, przez jaki jest to niezbędne do realizacji celu umowy. Zgoda na podstawie poprzedniego ustępu udzielana jest na czas nieokreślony. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a klient może w każdej chwili odwołać zgodę bezpłatnie w siedzibie prowadzącego emeryturę, poprzez podpisane pisemne zawiadomienie skierowane do prowadzącego emeryturę. Operator systemu emerytalnego przyjmuje do wiadomości, że za dokładność i kompletność podanych informacji odpowiada osoba, która je dostarczyła.

Postanowienia końcowe

Niniejsze OWH i wynikające z nich stosunki prawne podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność lub nieskuteczność nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszych OWH. Niniejsze OWH wchodzą w życie i wchodzą w życie 1.1.2020.

Penzión Drak, Demänová 478, 03101 Liptovský Mikuláš

Operator: PROJEKT PDMM, s. r. o.
Zarejestrowana siedziba: Krivá 1, Bratysława,
IČO: 36758817
DIČ: 2022364894
IČ DPH: SK2022364894
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Bratysława I, wydział Sro, nomer wpisu 25487 / B