č. 1 spomedzi 65 penziónov v lokalite Liptovský Mikuláš
č. 1 spomedzi 46 reštaurácií v lokalite Liptovský Mikuláš
TREND TOP PENZION na Slovensku za rok 2011 - 2019
Liptovská hviezda 2015 - 2020 ***
TripAdvisor Gurmán na Slovensku 2019 2 miesto 2013 1 miesto 2011

Všeobecné obchodné podmienky

Penzión Drak

Úvodné ustanovenia

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako “VOP“) sú práva a povinnosti upravujúce zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom penziónu a jeho klientmi. Tieto VOP sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom penziónu, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa penziónu, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom prostredníctvom internetovej stránky penziónu, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii. Objednaním služby prostredníctvom online rezervácie klient potvrdzuje, že súhlasí so VOP a týmto momentom sú pre neho záväzné. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu.

Definícia pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie:

Klientom každá fyzická osoba, minimálne vo veku 18 rokov, spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s penziónom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle penziónu záväznú objednávku.

Penziónom je penzión Drak, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť

PDMM PROJEKT, s. r. o., IČO: 36758817, so sídlom: Krivá 1, Bratislava, zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel S r o, vložka číslo 25487/B

Službou sú akékoľvek služby poskytované penziónom, najmä ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

Úhradou dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa penziónu, prevzatím v pokladni, resp. moment, kedy penzión získa možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami

Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Skutočná škoda sa nahrádza v peniazoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluvnou stranou penzión alebo klient

Uzavretie zmluvy

Zmluvou sa rozumie dohoda medzi penziónom a klientom o poskytovaní služieb.

Uzatvorením zmluvy sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a klient sa zaväzuje zaplatiť penziónu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu spôsobenú zavinením klienta v súvislosti s využitím služieb.

Zmluva vzniká potvrdením objednávky - rezervácie klienta zo strany penziónu, pričom potvrdenie môže byť vykonané e-mailom, telefonicky alebo písomne.

V prípade, ak služby penziónu objednala pre klienta tretia osoba, voči penziónu je zmluvnou stranou tretia osoba s výnimkou nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku zavinenia klienta, kde v tomto prípade je voči penziónu zaviazaný priamo klient. Inak sú zmluvnými stranami penzión a klient.

Rezervácia

Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v penzióne podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári.

Klient vyplní v rezervačnom formulári pri online rezervácii všetky povinné údaje ako začiatok a koniec pobytu, typ izby, prípadne doplnkové služby a ďalej vyplní identifikačné údaje o svojej osobe tak, aby mohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy. Potvrdením rezervácie /záväznej objednávky/ sa klient zaväzuje vykonať úhradu objednanej služby.

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov zo strany klienta a potvrdením rezervácie zašle penzión klientovi potvrdenie prijatia záväznej objednávky s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži ako identifikačný údaj pre platbu, realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt.

Platobné podmienky

Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, pričom uvedené platí aj pre služby, ktoré penzión poskytol tretím osobám na základe výslovnej požiadavky klienta.

Ceny uvedené v cenníku penziónu sú konečné a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty.

V cenníkových cenách nie sú zahrnuté miestne dane a poplatky, ani poplatok za pobyt domáceho zvieraťa.

Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií a to prostredníctvom platobnej karty alebo kreditnej karty alebo bankovým prevodom. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa penziónu a oprávňuje prevádzkovateľa na prijatie tejto úhrady. Celková cena pobytu je zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa penziónu. Po  pripísaní platby na účet prevádzkovateľ penziónu potvrdí na e-mail klienta vybavenie objednávky buď jej potvrdením alebo zašle klientovi iný oznam.

Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany penziónu okamihom úhrady ceny za pobyt v plnej výške a doručením e-mailu o vybavení objednávky jej potvrdením.

Ak nie je dohodnuté inak, penzión vystaví doklad o prijatej platbe bezodkladne po úhrade ceny za pobyt a doručí ho klientovi na e-mailovú adresu zadanú pri vyplnení objednávkového formulára. Po ukončení pobytu klienta, v deň jeho odchodu, resp. najneskôr do 14 dní bude vystavený daňový doklad – faktúra, v ktorej budú vyúčtované objednané a využité služby penziónu zo strany klienta. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, ak klient využil okrem služieb zaplatených vopred pri online rezervácii aj iné služby, tieto sa zaväzuje zaplatiť najneskôr v deň odchodu z penziónu a to v hotovosti, alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej alebo kreditnej karty.

Platba kreditnou alebo platobnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných pre realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou alebo platobnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Penzión má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej alebo platobnej karty rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napríklad konzumácia, náhrada škody a pod./ s čím klient bezvýhradne súhlasí.

Penzión je povinný informovať klienta e-mailom o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej alebo platobnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Ubytovacie služby

Penzión je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 15.00 hod dohodnutého dňa nástupu na pobyt. V prípade, ak sa na tom klient s penziónom vopred písomne dohodol, má nárok na odovzdanie izby pred 15.00 hod dohodnutého dňa nástupu. Klient má nárok na odovzdanie konkrétnej izby, iba ak sa s penziónom na tom vopred písomne dohodol.

Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať izbu najneskôr do 10.00hod dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného odovzdania izby je penzión oprávnený účtovať klientovi 50% z ceny ubytovania stanovenej podľa platného cenníka. V prípade ak nedôjde k odovzdaniu izby ani do 15.00 hod penzión je oprávnený účtovať klientovi 100% ceny ubytovania určenej podľa platného cenníka bez toho, aby klientovi vznikol nárok na užívanie izby a služieb spojených s ubytovaním.

Ak sa klient nedostaví v dohodnutý deň príchodu  do 22.00 hod. penzión je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi.

Bezodkladne po odovzdaní kľúčov od izby je klient povinný skontrolovať stav vnútorného vybavenia izby a prípadné nedostatky, poškodenia alebo výhrady oznámiť na recepcii penziónu. V prípade, ak po ukončení pobytu klienta penzión zistí poškodenie izby, jej vnútorného vybavenia alebo chýbajúce časti, je klient povinný nahradiť penziónu skutočnú škodu v plnom rozsahu.

Pobyt klienta v penzióne upravuje ubytovací poriadok, ktorý je k dispozícii na recepcii hotela. Ubytovací poriadok je pre klienta záväzný.

Zmena alebo zrušenie rezervácie, nenastúpenie na pobyt

Storno poplatky

Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky zaslaním e- mailom na adresu prevádzkovateľa info@penziondrak.sk, telefonicky na čísle: +421 918 378 207 alebo písomne na poštovú adresu: Demänová 478, Liptovský Mikuláš. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať celé meno a adresu uvedené v online rezervácií. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ penziónu nie je  povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa penziónu z dôvodu nemožnosti zmeny online rezervácie.

Pri odstúpení klienta od zmluvy a stornovaní objednaných služieb alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného stornovania objednaných služieb náleží penziónu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnym vyjadrením z ceny služieb v závislosti od časového úseku, ktorý uplynul od stornovania služby a plánovaného začiatku poskytovania služieb.

Pokiaľ nie je medzi penziónom a klientom dohodnuté inak, platia nasledovné storno poplatky určované z ceny služieb:

  • Stornovanie medzi 15 – 30 dňom pred plánovaným termínom začiatku poskytovania služieb predstavuje výška storno poplatku ……..50% predpokladanej celkovej ceny
  • Stornovanie medzi 7 – 14 dňom pred plánovaným termínom začiatku poskytovania služieb predstavuje výška storno poplatku ……..70% predpokladanej celkovej ceny
  • Stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným termínom začiatku poskytovania služieb predstavuje výška storno poplatku ……..100% predpokladanej celkovej ceny

Výška storno poplatku platí aj v prípade, ak klient nevykoná konkrétny úkon smerujúci k stornovaniu objednaných služieb, avšak fakticky nenastúpi na pobyt.

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ penziónu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt  klientom.

Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ penziónu je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa penziónu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú, pričom sumu presahujúcu hodnotu vzájomného zápočtu klienta a prevádzkovateľa penziónu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ penziónu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu.

Ak tento údaj nie je prevádzkovateľovi penziónu známy, na číslo účtu, ktoré klient prevádzkovateľovi penziónu oznámi pri stornovaní pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a  zrušenia  rezervácie  alebo  čiastočného                                               odstúpenia  klienta  od  zmluvy  a čiastočného  zrušenia  rezervácie  alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

Osobitné ustanovenia

V prípade osobitných požiadaviek klienta alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu prevádzkovateľa penziónu telefonicky na telefónnom čísle: +421 918 378 207, e-mail:  info@penziondrak.sk

Ochrana osobných údajov

Klient potvrdením rezervácie berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii sa spracovávajú v súlade s §10 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Klient potvrdením rezervácie dáva prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoj  výslovný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov,  ktorými  sú  údaje poskytnuté klientom pri online rezervácii (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo), na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient súhlasí najmä s tým, aby prevádzkovateľ penziónu sám alebo prostredníctvom povereného sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej  aj  elektronickej   forme  uchovával,  zhromažďoval,  

usporadúval,  využíval, a používal pre účely  uvedené v tomto odseku.

Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ penziónu údaje poskytnuté vyplnením údajov pri online rezervácii spracúva a uchováva po dobu, po ktorú sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu zmluvy. Súhlas podľa predchádzajúceho odseku sa udeľuje na dobu neurčitú. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a klient môže uvedený súhlas bezplatne na adrese sídla prevádzkovateľa penziónu kedykoľvek odvolať, a to podpísaným písomným oznámením adresovaným prevádzkovateľovi penziónu. Prevádzkovateľ penziónu berie na vedomie, že za správnosť a úplnosť poskytnutých údajov zodpovedá osoba, ktorá ich poskytla.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť alebo neúčinnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1. 2020.

 

Penzión Drak, Demänová 478, 03101 Liptovský Mikuláš

prevádzkovateľ: 

PDMM PROJEKT, s. r. o.
Sídlo: Krivá 1, Bratislava, IČO: 36758817
DIČ: 2022364894

IČ DPH: SK2022364894

zapísaný Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25487/B