TREND TOP PENZION v Žilinskom kraji za rok 2011 - 1.miesto
TREND TOP PENZION na Slovensku za rok 2011 - 3.miesto
TREND TOP PENZION na Slovensku od roku 2012 do 2016 - 2.miesto
Liptovská hviezda 2015 - 2016 ***
2 miesto 20132 miesto 20121 miesto 20113 miesto 2011

Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý kto dodrží podmienky stanovené v popise súťaže.
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky stanovené k súťaži.
Výhra v súťaži bude špecifikovaná v popise súťaže.
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke na ktorej prebieha súťaž. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  1. Termín konania súťaže je špecifikovaný v súťažnom príspevku. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
  2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  3. Podmienky účasti v súťaži:
  4. Výhra
  5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  6. Spôsob odovzdania výhry
  7. Záverečné ustanovenia